Bezpečnostní informace

Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať povinnosť mlčanlivosti o dôverných informáciách druhej zmluvnej strany voči tretím osobám, s výnimkou prípadov, keď si tieto informácie vyžiada súd alebo iný oprávnený orgán. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zabezpečia, aby sprístupnenie dôverných informácií bolo vyhradené len pre tých zamestnancov, ktorí ich musia vzhľadom na svoju pracovnú náplň poznať a aby títo zamestnanci boli zaviazaní zachovávať o dôverných informáciách mlčanlivosť. Zmluvné strany dojednávajú, že zabezpečia dodržanie povinnosti zachovávať mlčanlivosť aj zo strany tretích osôb zúčastňujúcich sa na plnení účelu rokovania medzi zmluvnými stranami. V prípade, že zmluvná strana poruší povinnosť vyplývajúcu z ustanovení tejto zmluvy, plne zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobila a je povinná ju v celom rozsahu nahradiť.

 

Ochrana osobných údajov

Tento článok zakotvuje pravidlá ochrany osobných údajov zákazníka v zmysle nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ GDPR “). Predávajúci sa GDPR pri spracovaní osobných údajov kupujúceho riadi a spracováva osobné údaje iba v súlade s GDPR.
Pri registrovaní užívateľského účtu a uzavretí kúpnej zmluvy dochádza k odovzdaniu osobných údajov zákazníka Predávajúcemu a ich následnému spracovaniu Predávajúcim. Osobnými údajmi, ktoré bude Predávajúci o zákazníkovi spracovávať, sú jeho meno, bydlisko, email, telefón, dátum narodenia a IČO a DIČ pokiaľ ich zákazník vyplní.

Právnym základom spracovania osobných údajov je uzatvorenie kúpnej zmluvy a jej naplnenie. Osobné údaje budú Predávajúcim spracovávané po dobu plnenia zmluvy, behu záručnej doby a 10 rokov po ukončení záručnej doby ako dôkaz proti právnym nárokom. Osobné údaje, ktoré je nutné podľa príslušných zákonov uchovávať aj potom, budú spracovávané po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje spracovávané v súvislosti s užívateľským účtom budú spracovávané 10 rokov po poslednom prihlásení, pokiaľ zákazník svoj účet nezruší skôr. K osobným údajom budú mať prístup zamestnanci Predávajúceho a externí spracovatelia – čo sú účtovní, daňoví, právni a marketingoví poradcovia Predávajúceho. Predávajúci je ďalej oprávnený predať kontaktné osobné údaje zákazníka za účelom dopravy tovaru dopravcovi. Osobné údaje budú odovzdávané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii iba v prípade zálohy dát za účelom lepšej ochrany dát a osobných údajov pred stratou či zničením.

Zákazník má právo opraviť či doplniť osobné údaje, požadovať obmedzenie spracovania, vzniesť námietku či sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov, požadovať prenesenie údajov, prístupu k svojim osobným údajom, byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov, výmaze a ďalšie práva stanovené v GDPR.

Zákazník môže kedykoľvek podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania osobných údajov alebo neplnenia povinností správcu plynúcich z GDPR k dozornému úradu. Dozorným úradom je v SR Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz .

Bližšie a podrobné informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov, ktorými sa predávajúci riadi. V týchto zásadách sú tiež podrobne uvedené a popísané práva týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktoré môže zákazník v súvislosti so svojimi osobnými údajmi uplatniť. Zásady sú dostupné v dokumente Zásady ochrany osobných údajov.

Zákazník súhlasí s ukladaním súborov cookies, ktoré sa ukladajú na serveri používateľa.

Predávajúci si vyhradzuje právo použiť kontaktné údaje zákazníka na zasielanie informácií dôležitých pre plnohodnotné využitie ním poskytovaných produktov a služieb, a to v súlade so zákonom č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov, s čím zákazník súhlasí . Každý zákazník má právo zasielanie týchto informácií zo strany Predávajúceho kedykoľvek zakázať, a to odpoveďou na ktorúkoľvek zo zaslaných správ.

Záleží nám na vašom súkromí

Tento internetový obchod ukladá súbory cookie, aby mohol správne fungovať. Používaním našich služieb súhlasíte s ich používaním.

Povoliť všetkoPodrobné nastavenie