Obchodní podmínky

Obchodné podmienky

v zmysle §1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník

(ďalej len „obchodné podmienky“)

Obchodné podmienky spoločnosti ROEKE sro, IČO: 063 50 038, so sídlom: Nad Klikovkou 1481/22, Smíchov, 150 00 Praha 5, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 280684 “)

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní zmlúv medzi Predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „zákazník“) a platia pre všetky produkty a služby ponúkané Predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „tovar“). Internetový obchod Predávajúceho je prevádzkovaný na webovej stránke Roncato.cz (ďalej len „webové stránky“). Zákazníkom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, výrobky nakupuje za iným účelom než pre podnikanie s týmito výrobkami.

1.2 Tieto obchodné podmienky sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou každého zmluvného vzťahu uzavretého medzi Predávajúcim a zákazníkom. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok. Učinením objednávky zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

1.3 Znenie obchodných podmienok môže Predávajúci meniť či dopĺňať.

2. Registrácia v internetovom obchode, ponuky, objednávky

2.1 Zákazník je oprávnený registrovať sa na webovej stránke internetového obchodu a založiť si užívateľský účet. Pri registrácii je zákazník povinný uviesť správne všetky požadované údaje av prípade zmeny ich aktualizovať. Predávajúci je oprávnený používateľský účet zákazníka zrušiť, a to najmä v prípade v prípade porušenia povinností zákazníka.

2.2 Všetky ponuky uskutočnené Predávajúcim sú voči tretím osobám nezáväzné, sú iba informatívneho charakteru a nejedná sa o návrh Predávajúceho na uzavretie zmluvy v zmysle §1732 ods. 2 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) , teda ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. Pre uzatvorenie zmluvy je nutné prijatie objednávky zákazníka Predávajúcim, ak tieto obchodné podmienky nestanovia inak alebo ak sa nedohodnú Predávajúci a zákazník inak.

2.3 Objednávku je možné urobiť iba písomnou formou, ak sa nedohodnú Predávajúci a zákazník inak. Písomná forma je zachovaná aj pri použití elektronickej pošty, alebo prostredníctvom webovej stránky internetového obchodu. Objednávku prostredníctvom webovej stránky je možné urobiť aj bez registrácie a zriadenia užívateľského účtu podľa bodu 2.1. týchto obchodných podmienok.

2.4 Objednávka zákazníka musí obsahovať dostatočné údaje pre identifikáciu zákazníka (meno a priezvisko, adresu pre doručovanie, telefónne číslo a e-mailová adresa), identifikáciu objednávaného tovaru. Objednávka ďalej musí obsahovať zvolený spôsob platby, miesto dodania tovaru, požadovaný spôsob doručenia tovaru. Zákazník je ďalej povinný oboznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami a túto skutočnosť potvrdiť. Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správne.

2.5 Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a zákazníkom (Objednávka zákazníka je voči Predávajúcemu účinná) vzniká na základe objednávky zákazníka a potvrdenia objednávky Predávajúcim, či vykonaním objednávky (dodaním tovaru zákazníkovi).

2.6 Akékoľvek zmeny či doplnenie objednávky sú voči Predávajúcemu účinné okamihom ich písomného potvrdenia zákazníkovi zo strany Predávajúceho či vykonaním takej zmeny pri plnení objednávky.

2.7 Predávajúci nie je povinný jednotlivú objednávku zákazníka potvrdiť. Takáto objednávka nie je pre Predávajúceho záväzná.

2.8 Zmluva je uzatvorená okamihom, kedy bolo zákazníkovi Predávajúcim doručené prijatie objednávky zákazníka. V ostatných prípadoch odoslaním tovaru zákazníkovi.

2.9 Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

3. Cena

Cena za tovar je uvádzaná na webových stránkach, a to vrátane DPH, vždy za jednotlivý kus alebo súbor tovaru. Predávajúci môže zaistiť pre zákazníka prepravu tovaru a poistenie počas prepravy. Cenu dopravy aj poistenie hradí zákazník, a to podľa platnej tarify dopravcu. Kúpnou cenou sa rozumie cena za tovar vrátane nákladov na dopravu. Ako cena pri uzavretí kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim platí cena uvádzaná na webových stránkach v okamihu uzavretia kúpnej zmluvy. Pokiaľ je už tovar objednaný (prípadne uzavretá kúpna zmluva), platí cena tovaru, za ktorú bol objednaný bez ohľadu na neskoršie zmeny.

4. Platobné podmienky a fakturácia

4.1 Zákazník zaplatí kúpnu cenu za tovar, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, nasledujúcimi spôsobmi:

  • v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku;
  • bezhotovostne prevodom na bankový účet Predávajúceho;
  • online prevodu cez internetové bankovníctvo;
  • platbou platobnou kartou;
  • prostredníctvom služby Paypal, Comgate

Online platby pre nás zaisťuje platobná brána ComGate. Poskytovateľ služby, spoločnosť ComGate Payments, as, je licencovaná Platobná inštitúcia pôsobiaca pod dohľadom Českej národnej banky. Platby prebiehajúce cez platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované.

Platba kartou

Najrýchlejší spôsob zaplatenia online. Do rozhrania platobnej brány ComGate zadáte číslo karty, dátum platnosti a CVC kód – tri čísla, ktoré nájdete v podpisovom prúžku na zadnej strane karty. Všetko je zabezpečené štandardom 3 D Secure, a tak budete najskôr požiadaní o zadanie číselného kódu, ktorý obdržíte SMSkou od svojej banky.

Platba bankovým prevodom

Okamžitá platba prostredníctvom internetového bankovníctva. Platobná brána ComGate vás presmeruje do vášho internetového bankovníctva, kam sa prihlásite ako obvykle a tu potvrdíte už pripravený platobný príkaz.

Po dokončení platby budete presmerovaní späť do obchodu. Platba je potvrdená okamžite, budeme bez odkladu pokračovať v realizácii objednávky.

Kontakty

ComGate Payments, as

Gočárova trieda 1754 / 48 b, Hradec Králové

E-mail: platby-podpora@comgate.cz

Tel: +420 228 224 267

 

4.2 Za okamih zaplatenia ceny tovaru zákazníkom sa v prípade bezhotovostnej platby považuje pripísanie príslušnej čiastky za tovar, a to v plnej výške, na bankový účet predávajúceho.

4.3 V prípade jednorazového plnenia je Predávajúci oprávnený požadovať uhradenie kúpnej ceny pred odoslaním tovaru zákazníkovi. Týmto sa vylučuje ustanovenie §2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

4.4 Platby vykonané zákazníkom sú Predávajúcim započítavané najskôr na úhradu najstarších dlžných čiastok, a to najskôr na vedľajšie náklady, zmluvnú pokutu, úroky z omeškania a potom na úhradu istiny.

4.5 V prípade omeškania s úhradou platieb za tovar v lehote splatnosti určenej zmluvou či faktúrou je zákazník povinný uhradiť Predávajúcemu úrok z omeškania vo výške, 0,2 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

4.6 Pri omeškaní zákazníka s platbou je Predávajúci oprávnený odložiť plnenie svojich povinností (napríklad primerané predĺženie dodacej lehoty) do doby plného uhradenia dlžnej čiastky, a to aj v prípade iných zmlúv uzavretých so zákazníkom. V prípade nesplnenia povinností zákazníka v dodatočnej lehote 14 dní je Predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť, a to aj od iných zmlúv uzavretých so zákazníkom.

5. Dodanie a prevzatie tovaru, zasielanie tovaru

5.1 Predávajúci dodá tovar dohodnutým spôsobom, riadne zabalený as príslušnými dokladmi. Zákazník súhlasí so skutočnosťou, že je Predávajúci oprávnený zaslať príslušné doklady na e-mail zákazníka, ktorý zákazník uviedol v objednávke alebo pri vytvorení svojho užívateľského účtu.

5.2 Predávajúci môže zaistiť pre zákazníka prepravu tovaru. Cenu dopravy hradí zákazník, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5.3 Predávajúci nie je zodpovedný za akékoľvek škody a nie je povinný niesť akékoľvek náhrady škody spôsobené prepravou či doručovaním tovaru. Tovar je vždy zabalený spôsobom obvyklým na prepravu a uchovanie daného tovaru.

5.4 V prípade vyššej moci, či okolností nezavinených, nedochádza pri nedodržaní dodacej lehoty k omeškaniu s dodaním tovaru.

5.5 Za dodanie tovaru zákazníkovi sa považuje odovzdanie tovaru prvému dopravcovi.

5.6 Pred prevzatím tovaru je zákazník povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a prípadné závady bezodkladne oznámiť dopravcovi. O závadách bude spísaný protokol.

5.7 Zákazník je ďalej povinný skontrolovať tovar bez zbytočného odkladu potom, keď má možnosť s tovarom nakladať. Zákazník je povinný tovar starostlivo prezrieť, skontrolovať jeho stav, počet kusov tovaru a kompletnosť, a na prípadnú vadu je zákazník povinný Predávajúceho písomne bez zbytočného odkladu (jeden pracovný deň) upozorniť. V prípade, že zákazník tovar prevezme a písomne na akúkoľvek vadu neupozorní, má sa za to, že Predávajúci plnil riadne a včas.

5.8 Predávajúci je oprávnený odoprieť odovzdanie tovaru podľa potvrdenej objednávky najmä v prípade, že zákazník je v omeškaní so zaplatením ktorejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky Predávajúceho voči zákazníkovi, a to po dobu, kým zákazník zaplatí Predávajúcemu všetky svoje splatné peňažné dlhy, ktoré má voči Predávajúcemu.

5.9 V prípade, že zákazník objednaný tovar v dohodnutom termíne a mieste neprevezme, alebo nezaistí jeho prevzatie, je Predávajúci oprávnený požadovať po zákazníkovi zaplatenie náhrady škody v plnej výške.

6. Práva z chybného plnenia

6.1 Predávajúci zodpovedá zákazníkovi, že tovar pri prevzatí nemá vady podľa §2099 Občianskeho zákonníka. Predávajúci najmä odpovedá, že v čase prevzatia:

  • tovar má vlastnosti, ktoré si Predávajúci a zákazník dojednali, a pokiaľ takéto dojednania chýbajú, má také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré zákazník očakával s ohľadom na povahu tovaru;
  • je tovar dodaný v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;
  • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

6.2 Kupujúci je ďalej, v súlade s §2165 ods. 1 Občianskeho zákonníka oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri tovare v dobe 24 mesiacov.

6.3 Zákazník je oprávnený uplatniť práva z vadného plnenia na v sídle podnikania Predávajúceho.

6.4 Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Predávajúci obdrží od zákazníka reklamovaný tovar.

6.5 Právo na reklamáciu
Zákazník má právo reklamovať tovar, ktorý vykazuje vady alebo nesúlad s objednávkou, v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník.

6.6 Doba pre uplatnenie reklamácie:
Reklamáciu je možné uplatniť do 24 mesiacov od prevzatia tovaru, pokiaľ nie je uvedené inak. Reklamovaný tovar je nutné odoslať alebo odovzdať bez zbytočného odkladu po zistení vady.

6.7 Postup pri reklamácii:
Zákazník je povinný oznámiť reklamáciu predávajúcemu, a to buď elektronicky na e-mailovú adresu zákazníckeho servisu, alebo písomne na kontaktnú adresu obchodu. Tovar je nutné zaslať spolu s kópiou dokladu o kúpe, popisom vady a preferovaným spôsobom vybavenia reklamácie.

6.8 Vybavenie reklamácie:
Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný av prípade uznania reklamácie bude tovar opravený, vymenený alebo bude vrátená kúpna cena.


6.9 Preprava reklamovaného tovaru:
Náklady na prepravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu hradí zákazník. V prípade uznania reklamácie bude zákazníkovi náklad na prepravu vrátený spolu s nákladom na opravu alebo výmenu tovaru.

6.10 Vylúčenie z reklamácie:
Reklamácia sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním alebo v prípade, že vada vznikla nesprávnym používaním, neodbornou inštaláciou, mechanickým poškodením alebo neodborným zásahom.

7. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody

7.1 Predávajúci si po dohode so zákazníkom dojednáva k všetkému tovaru dodávanému Predávajúcim a čiastkových kúpnych zmlúv tzv. výhradu vlastníckeho práva v zmysle ust. § 2132 Občianskeho zákonníka, podľa ktorej sa zákazník stane vlastníkom tovaru dodaného Predávajúcim až úplným zaplatením kúpnej ceny.

7.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na zákazníka okamihom odoslania tovaru Predávajúcim zákazníkovi. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na zákazníka aj v okamihu, keď mal byť tovar zákazníkom prevzatý, v prípade, že sa zákazník dostane do omeškania s prevzatím tovaru.

8. Dojednanie o mlčanlivosti

Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať povinnosť mlčanlivosti o dôverných informáciách druhej zmluvnej strany voči tretím osobám, s výnimkou prípadov, keď si tieto informácie vyžiada súd alebo iný oprávnený orgán. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zabezpečia, aby sprístupnenie dôverných informácií bolo vyhradené len pre tých zamestnancov, ktorí ich musia vzhľadom na svoju pracovnú náplň poznať a aby títo zamestnanci boli zaviazaní zachovávať o dôverných informáciách mlčanlivosť. Zmluvné strany dojednávajú, že zabezpečia dodržanie povinnosti zachovávať mlčanlivosť aj zo strany tretích osôb zúčastňujúcich sa na plnení účelu rokovania medzi zmluvnými stranami. V prípade, že zmluvná strana poruší povinnosť vyplývajúcu z ustanovení tejto zmluvy, plne zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobila a je povinná ju v celom rozsahu nahradiť.

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Tento článok zakotvuje pravidlá ochrany osobných údajov zákazníka v zmysle nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej ako „GDPR“). Predávajúci sa GDPR pri spracovaní osobných údajov kupujúceho riadi a spracováva osobné údaje iba v súlade s GDPR.

9.2 Pri registrovaní užívateľského účtu a uzavretí kúpnej zmluvy dochádza k odovzdaniu osobných údajov zákazníka Predávajúcemu a ich následnému spracovaniu Predávajúcim. Osobnými údajmi, ktoré bude Predávajúci o zákazníkovi spracovávať, sú jeho meno, bydlisko, email, telefón, dátum narodenia a IČO a DIČ pokiaľ ich zákazník vyplní.

9.3 Právnym základom spracovania osobných údajov je uzavretie kúpnej zmluvy a jej naplnenie. Osobné údaje budú Predávajúcim spracovávané po dobu plnenia zmluvy, behu záručnej doby a 10 rokov po ukončení záručnej doby ako dôkaz proti právnym nárokom. Osobné údaje, ktoré je nutné podľa príslušných zákonov uchovávať aj potom, budú spracovávané po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje spracovávané v súvislosti s užívateľským účtom budú spracovávané 10 rokov po poslednom prihlásení, pokiaľ zákazník svoj účet nezruší skôr. K osobným údajom budú mať prístup zamestnanci Predávajúceho a externí spracovatelia – čo sú účtovní, daňoví, právni a marketingoví poradcovia Predávajúceho. Predávajúci je ďalej oprávnený predať kontaktné osobné údaje zákazníka za účelom dopravy tovaru dopravcovi. Osobné údaje budú odovzdávané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii iba v prípade zálohy dát za účelom lepšej ochrany dát a osobných údajov pred stratou či zničením.

9.4 Zákazník má právo opraviť či doplniť osobné údaje, požadovať obmedzenie spracovania, vzniesť námietku či sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov, požadovať prenesenie údajov, prístupu k svojim osobným údajom, byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov, výmaze a ďalšie práva stanovené v GDPR.

9.5 Zákazník môže kedykoľvek podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania osobných údajov alebo neplnenia povinností správcu plynúcich z GDPR k dozornému úradu. Dozorným úradom je v SR Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz .

9.6 Bližšie a podrobné informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov, ktorými sa predávajúci riadi. V týchto zásadách sú tiež podrobne uvedené a popísané práva týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktoré môže zákazník v súvislosti so svojimi osobnými údajmi uplatniť. Zásady sú dostupné v dokumente Zásady ochrany osobných údajov.

9.7. Zákazník súhlasí s ukladaním súborov cookies, ktoré sa ukladajú na serveri používateľa.

9.8 Predávajúci si vyhradzuje právo použiť kontaktné údaje zákazníka na zasielanie informácií dôležitých pre plnohodnotné využitie ním poskytovaných produktov a služieb, a to v súlade so zákonom č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov, s čím zákazník súhlasí. Každý zákazník má právo zasielanie týchto informácií zo strany Predávajúceho kedykoľvek zakázať, a to odpoveďou na ktorúkoľvek zo zaslaných správ.

10. Odstúpenie od zmluvy

10.1 Do doby prevzatia tovaru zákazníkom je Predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti Predávajúci zákazníkovi kúpnu cenu, pokiaľ už bola zákazníkom uhradená, bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na príslušný účet zákazníka.10.2 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy najmä v prípade, že zákazník neuhradí kúpnu cenu za tovar ani v dodatočnej lehote, či v prípade iného podstatného porušenia zmluvy zákazníkom.

10.3 Zákazník má právo od zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich dní od prevzatia tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, pokiaľ zákazník odošle Predávajúcemu v jej priebehu oznámenie, že od zmluvy odstupuje.

10.4 V prípade odstúpenia od zmluvy je zákazník povinný vrátiť tovar na adresu Predávajúceho a tá je

OC Futurum Hradec Králové, predajňa Roncato, prízemie, Brnenská 1825/23A, 500 09 Hradec Králové . Email: roncato-hradec@roeke.cz , tel.: +420 602 774 904

10.5 Náklady súvisiace s vrátením tovaru (balné, prepravné) hradí zákazník, a to aj v prípade, keď tovar pre svoju povahu nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou.

10.6 Ak odstúpi zákazník od kúpnej zmluvy, nie je Predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, ako mu zákazník tovar vráti alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal. Pokiaľ bude v prípade odstúpenia od zmluvy zákazníkom vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne opotrebovaný, bude Predávajúcim uložený na odbernom mieste na náklady zákazníka. Zákazník bude o tomto postupe vyrozumený písomnou formou, e-mailom či telefonicky, aby si mohol tovar prevziať späť alebo bol dohodnutý ďalší postup.

10.7 Okrem prípadov odstúpenia od zmluvy špeciálne v týchto obchodných podmienkach zakotvených má Predávajúci právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že po potvrdení objednávky zistí vierohodným spôsobom skutočnosti zakladajúce dôvodné obavy o tom, že ponúkaný tovar nespĺňa zákonné podmienky pre voľný predaj na trhu alebo nespĺňa podmienky bezpečnosti , či tovar, ktorý má Predávajúci k dispozícii začne vykazovať závady a poruchy nezavinené Predávajúcim, kedy Predávajúci nebude schopný zaistiť dodanie tovaru v minimálne bežnej kvalite.

10.8 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v dôsledku opakovaného neposkytnutia súčinnosti zákazníka pri doručovaní tovaru, kedy v tomto prípade nie je dotknuté právo Predávajúceho na náhradu škody.

10.9 Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy v dôsledku zásahu vyššej moci, ktorá mu neprimeraným spôsobom sťaží, či dokonca znemožní riadne plnenie zmluvy.

10.10 O odstúpení od zmluvy je Predávajúci povinný zákazníka bezodkladne informovať.

10.11 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý zákaz darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a zákazníkom uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zákazníkom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a zákazník je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť. aj poskytnutý darček.

11. Ostatné dojednania11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú použiť ustanovenia, §1726, §1740 ods. 3, §1757 ods. 2 a 3, §1950 zákona č. 89/2012, Zb., Občianskeho zákonníka.

11.2 Medzi zmluvnými stranami sú záväzné iba písomné dohody. K akýmkoľvek ústnym dohodám bez ich písomného potvrdenia Predávajúcim sa neprihliada.

11.3 Zákazník nie je oprávnený postúpiť pohľadávku za Predávajúcim na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho.

11.4 Akékoľvek pohľadávky vzniknuté zákazníkovi za Predávajúcim nie je zákazník oprávnený jednostranne započítať na splatné, či nesplatné pohľadávky Predávajúceho.

12. Záverečné dojednania12.1 Predávajúci a zákazník výslovne vyhlasujú, že tieto obchodné podmienky uzavreli po dôkladnom oboznámení sa s ich obsahom, slobodne a vážne, prijímajú ich, pričom práva a povinnosti v nich stanovené sa zaväzujú dodržiavať.12.2 V prípade vzniku sporu medzi zákazníkom v zmysle § 419 Občianskeho zákonníka a Predávajúcim, vyplývajúceho z uzavretej kúpnej zmluvy, je zákazník oprávnený podať návrh na mimosúdne riešenie sporu na Českú obchodnú inšpekciu za účelom uzavretia dohody s predávajúcim, prostredníctvom kontaktných údajov dostupných na internetových stránkach http://www.coi. sk/. Podanie návrhu aj následná účasť pri mimosúdnom riešení sporu je pre zákazníka zadarmo, pričom všetky prípadné náklady vzniknuté v súvislosti s mimosúdnym riešením sporu znáša každá strana samostatne. Pre zákazníka je voľba mimosúdneho riešenia sporu dobrovoľná.

12.3 Mimosúdne riešenie sporu sa riadi § 20d a nasl. zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. Návrh na začatie mimosúdneho konania musí obsahovať náležitosti podľa § 20n zák. o ochrane spotrebiteľa. Návrh na mimosúdne riešenie sporu je možné podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď zákazník prvýkrát u Predávajúceho uplatnil nárok, ktorý je predmetom sporu (napr. od okamihu prvej reklamácie tovaru alebo od okamihu žiadosti o vrátenie kúpnej ceny po platnom odstúpení od zmluvy v prípade omeškania Predávajúceho s jej vrátením).

12.4 Zákazníci, ktorí majú bydlisko v inom členskom štáte EÚ, v Nórsku alebo na Islande, sú oprávnení podať návrh na mimosúdne riešenie svojho sporu s Predávajúcim prostredníctvom Európskeho spotrebiteľského centra v krajine ich bydliska; zoznam príslušných spotrebiteľských centier je dostupný na stránkach Európskej Komisie pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

12.5 Všetky právne vzťahy medzi Predávajúcim a zákazníkom, či otázky týmito obchodnými podmienkami neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä občianskym zákonníkom (zákon č. 89/2012 Zb.), v platnom znení a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

12.6 Neúčinnosť jednotlivých ustanovení obchodných podmienok sa nedotýka účinnosti zvyšných ustanovení. Na miesto neúčinného ustanovenia nastupuje platné ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu najviac približuje. Predávajúci a zákazník týmto vylučujú použitie akýchkoľvek obchodných podmienok zákazníka.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2021

Záleží nám na vašom súkromí

Tento internetový obchod ukladá súbory cookie, aby mohol správne fungovať. Používaním našich služieb súhlasíte s ich používaním.

Povoliť všetkoPodrobné nastavenie